Jamara rekenen

Vanaf groep 3.

Jamara is een rekenaanpak om kinderen/ jongeren alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. Ook als er dyscalculie is vastgesteld.

De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS (http://www.cnls.nl/jamara.html)

Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij Jamara.
Daar waar het op school mis gaat, pakt Jamara aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

 • Hoeveelheids- en getalbegrip
 • Getalstructuur                                  
 • Automatiseringsvaardigheden

Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij Jamara.

   

Bij JAMARA wordt er uitgegaan van de volgende punten:

 • 1 eenduidige strategie
 • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
 • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • zo min mogelijke talige rekenactiviteit
 • koppeling hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • op de juiste wijze leren automatiseren


De eerste sessie zal een "onderzoekssessie" zijn. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten.

 • Vasstellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek
 • Instaptoets om rekenautomatiseringsniveau te bepalen
 • Bespreken uitkomsten
 • Bespreken doelen
 • Opstellen plan van aanpak

Jamara gaat ALTIJD terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgend niveau. Er wordt een enkele strategie aangeleerd, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig. Daarnaast leert Jamara het kind rekenen in plaats van tellen, waardoor het werkgeheugen niet belast wordt en het kind door kan krijgen hoe een en ander met betrekking tot optellen, aftrekken en inwisselen in elkaar grijpt.

Jamara leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier.

Om de aanpak bij uw kind een succes te laten worden, is het van groot belang dat u uw kind thuis helpt. 1 tot 2 maal per dag, 5 tot 10 minuten thuis oefenen wordt van u verwacht. Het is een samenwerking tussen kind, ouders en coach.


Contact opnemen (vermeld uw telefoonnum a.u.b.).